INTERNATIONELL GRANSKNING AV SVERIGE

Sveriges förhör i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

Den 9-10 mars granskade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna för sjunde gången.

Läs mer om granskningen
Om FN:s råd för mänskliga rättigheter

INTERNATIONELL GRANSKNING AV SVERIGE

Europarådet antar slutsatser om Sverige utifrån Europarådets minoritetsspråksstadga

Den 14 januari 2015 antog Europarådets ministerkommitté slutsatser och rekommendationer om hur Sverige uppfyller Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. 

Läs Sveriges rapport och Europarådets slutsatser

RAPPORTER OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Läs UD:s rapporter om mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet publicerade den 28 maj 2014 sina årliga rapporter om läget för mänskliga rättigheter. Rapporterna rör 41 länder i Asien och Oceanien och speglar regeringens ambition att arbetet för de mänskliga rättigheterna ska genomsyra utrikespolitikens alla delar.

Läs UD:s landrapporter

INTERNATIONELL GRANSKNING AV SVERIGE

Läs rapporter, domar och beslut

På MR-webben finns de dokument som rör internationella organs granskning av Sverige. På sidorna för respektive konvention eller stadga finns Sveriges rapporter till och rekommendationerna från Europarådet och FN:s konventionskommittéer. Här finns även Europadomstolens domar och beslut liksom enskilda klagomål i mål mot Sverige. Alla dokument finns samlade i ett dokumentarkiv.

Internationell granskning av Sverige
Enskilda klagomål mot Sverige
Dokumentarkiv

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Läs mer här

Mänskliga rättigheter i Sverige

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Läs mer här

Mänskliga rättigheter i världens länder

Svensk utrikespolitik ska främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Utrikesdepartementet sammanställer regelbundet rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i världens länder.

Läs mer här

Vem gör vad?

Det finns många aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter, nationellt och internationellt. FN är den viktigaste globala aktören när det gäller mänskliga rättigheter.

Läs mer här

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet finns FN:s och Europarådets granskningsrapporter om Sverige, den svenska regeringens rapporter och samtliga enskilda klagomål till FN:s konventionskommittéer i mål mot Sverige.

Nyheter