CAT:s granskning (1996-05-08) i målet Muzonzo [Kisoki] mot Sverige

Ärendet gällde avvisning av en zairisk medborgare till Zaire. Klaganden uppgav bl.a. att hon och hennes make varit politiskt aktiva inom ett oppositionsparti och att hon som en följd härav fängslats och i fängelset utsatts för allvarlig misshandel och upprepade våldtäkter. Till styrkande av sina påståenden om tortyr åberopade klaganden ett antal läkarintyg enligt vilka hon led av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) och uppvisade ärr som var förenliga med hennes uppgifter. Inför kommittén anförde regeringen bl.a. att klagandens påståenden innehöll ett antal motsägelser vilka minskade trovärdigheten hos de av henne lämnade uppgifterna. Kommittén, som förklarade att helt korrekta uppgifter sällan kan förväntas från tortyroffer, menade att dessa motsägelser inte kunde anses ge upphov till tvivel om den allmänna trovärdigheten hos klagandens uppgifter. Mot bakgrund av bl.a. klagandens politiska aktiviteter och den behandling hon tidigare utsatts för i hemlandet, liksom den omständigheten att medlemmar av klagandens politiska parti enligt tillgängliga uppgifter alltjämt var utsatta för förföljelse i Zaire, fann kommittén att ett återsändande av klaganden till hemlandet skulle utgöra en kränkning av artikel 3 av konventionen.