CAT:s granskning (1997-04-28) i målet Tapia Paez mot Sverige

Ärendet gällde avvisning av en peruansk medborgare till hemlandet. Klaganden, som enligt egna uppgifter varit aktiv inom organisationen Sendero Luminoso, fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet, som fastställdes av regeringen som sista instans, grundades bl.a. på att klaganden deltagit i sådana väpnade aktiviteter att undantagsklausulen i artikel 1 F (a) i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning var tillämplig. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett verkställande av avvisningsbeslutet riskerade att gripas och utsättas för tortyr. Kommittén konstaterade att prövningen enligt artikel 3 i konventionen är absolut och att det slag av verksamhet i vilken en person kan ha deltagit således saknar betydelse vid en prövning enligt denna artikel. Mot bakgrund bl.a. av att det ansågs ostridigt att klaganden var medlem av Sendero Luminoso och på visst sätt varit föremål för polisens intresse, liksom att han kom från en politiskt aktiv familj där familjemedlemmar försvunnit och dödats av politiska skäl, ansåg kommittén att Sverige hade en skyldighet enligt artikel 3 i konventionen att inte återsända klaganden till Peru.