CAT:s granskning (1998-05-06) i målet I.A.O. mot Sverige

Ärenden gällde avvisning av en djiboutisk medborgare till hemlandet. Klaganden uppgav att han som en följd bl.a. av att ha publicerat regimkritiska tidningsartiklar vid flera tillfällen fängslats och utsatts för tortyr. Han hade också under sin vistelse i Sverige fortsatt att publicera artiklar i vilka han kritiserade den djiboutiska regeringen. Kommittén konstaterade att det genom den medicinska bevisning som åberopats i ärendet fanns skäl att tro att klaganden blivit utsatt för tortyr och även led av PTSD. Med hänsyn härtill fann kommittén att de motsägelser som klagandens berättelse innehöll inte gav upphov till tvivel när det gällde den allmänna trovärdigheten hos hans uppgifter. Kommittén noterade dock att det i ärendet inte gjorts gällande att klaganden varit politiskt aktiv på annat sätt än genom sin journalistiska verksamhet. Beträffande situationen i Djibouti anförde kommittén bl.a. att man inte hade tillgång till någon information om förekomsten av något konsekvent mönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av mänskliga rättigheter och att journalister enligt tillgängliga uppgifter inte föreföll vara bland de grupper som där särskilt utsattes för förtryck. Mot denna bakgrund gjorde kommittén bedömningen att det inte fanns någon grundad anledning att anta att klaganden vid ett återsändande till hemlandet skulle riskera att utsättas för tortyr. Kommittén drog därför slutsatsen att en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle utgöra någon kränkning av artikel 3 i konventionen.