CAT:s granskning (1998-11-16) i målet Korban mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en irakisk medborgare till Jordanien. Svenska myndigheter avslog klagandens asylansökan och förordnade att han skulle avvisas till sin hustrus hemland, Jordanien, där han själv vistats en längre tid innan han kom till Sverige. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han i Irak skulle riskera att arresteras och utsättas för tortyr och att han inte heller kunde avvisas till Jordanien då han därifrån riskerade att tvångsvis återföras till hemlandet. Mot bakgrund av den allvarliga situationen beträffande mänskliga rättigheter i Irak och med beaktande av att klaganden tidigare varit fängslad där och riskerade att hållas ansvarig för sin sons desertering från den irakiska armén, ansåg kommittén att det fanns grundad anledning att tro att klaganden vid ett återsändande dit skulle riskera att utsättas för tortyr. Med hänsyn till bl.a. vissa uttalanden från UNHCR bedömde kommittén vidare att det inte kunde uteslutas att klaganden vid en avvisning till Jordanien skulle riskera att sändas vidare till Irak. Kommittén drog därför slutsatsen att Sverige hade en skyldighet att avstå från att tvångsvis återsända klaganden till såväl Irak som Jordanien.