CAT:s granskning (1999-05-05) i målet M.B.B. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till Iran. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till hemlandet riskerade att utsättas för tortyr och avrättas på grund av att han utan tillstånd lämnat sin tjänstgöring inom det iranska revolutionsgardet samt i Sverige konverterat till kristendomen. I sin bedömning konstaterade kommittén att klagandens uppgifter i flera delar skilde sig från vad han uppgivit inför svenska myndigheter, något som enligt kommitténs bedömning inte – som klaganden hävdat – fullt ut kunde förklaras av bristfällig översättning vid de förhör svenska myndigheter hållit med klaganden. Kommittén konstaterade vidare att klagandens trovärdighet ytterligare underminerades av att han inför svenska myndigheter ingivit och åberopat vissa handlingar som sedermera visat sig vara förfalskningar. Kommittén ansåg inte heller att klaganden kunnat visa att desertörer från revolutionsgardet eller konvertiter till kristendomen i allmänhet riskerar att utsättas för tortyr vid ett återvändande till Iran. Mot denna bakgrund fann kommittén att klaganden inte styrkt sitt påstående om att han vid ett återsändande till Iran skulle riskera att utsättas för tortyr. Kommittén drog därför slutsatsen att en verkställighet att avvisningsbeslutet inte skulle stå i strid med konventionens artikel 3.