CAT:s granskning (1999-05-05) i målet S. M. R. och M. M. R. mot Sverige

Ärendet gällde avvisning av iranska medborgare till Iran. Klagandena, ett gift par med två barn, uppgav bl.a. att kvinnan varit aktiv medlem av Muhjahedin och att hon som en följd härav under två längre perioder varit frihetsberövad och då utsatts för tortyr. Hon hade efter att hon frigivits under en följd av år medverkat vid framställningen av flygblad till stöd för Muhjahedin, och hade även fortsatt sin politiska verksamhet efter ankomsten till Sverige. Kommittén, som inte fann anledning att ifrågasätta uppgifterna om kvinnans tidigare frihetsberövanden och politiska verksamhet, fann att den politiska verksamhet som kvinnan uppgav sig ha ägnat sig åt efter sitt frigivande inte var av sådan art att den kunde anses medföra risk för att hon skulle utsättas för tortyr vid ett återsändande till Iran. Då någon förutsägbar, verklig och personlig risk för att klagandena vid ett återsändande till hemlandet skulle riskera att utsättas för tortyr inte heller i övrigt ansågs klarlagd, drog kommittén slutsatsen att en avvisning av familjen till Iran inte skulle utgöra en kränkning av konventionens artikel 3.