CAT:s granskning (2000-05-15) i målet V.X.N. och H.N. mot Sverige

Dessa båda ärenden, i vilka kommittén fattade ett gemensamt beslut, rörde utvisning på grund av brott av två vietnamesiska medborgare till hemlandet. Klagandena, som tidigare beviljats flyktingstatus i Sverige som s.k. kvotflyktingar, gjorde inför kommittén gällande att de vid en verkställighet av utvisningsbesluten riskerade att utsättas för tortyr. Kommittén konstaterade att klagandenas uppgifter om de aktiviteter de bedrivit i Vietnam samt om frihetsberövanden och tortyr de där varit utsatta för utgjorde relevanta omständigheter vid bedömningen av huruvida en risk för tortyr kunde anses föreligga. Kommittén ansåg dock att det förelåg en viss tveksamhet beträffande klagandenas trovärdighet. Kommittén konstaterade också att det gått lång tid sedan klagandena flytt från Vietnam och att vietnamesiska myndigheter inte längre ansåg det vara ett brott att ha lämnat landet på detta sätt. Med anledning av den ene klagandens påstående att en person vars båt han stulit i samband med sin flykt hotat honom till livet erinrade kommittén om att tortyrbegreppet enligt artikel 3 i konventionen inte omfattar risken att utsättas för smärta eller lidande av en privatperson. Mot denna bakgrund ansåg kommittén att klagandena inte styrkt sina påståenden att de vid ett återsändande till Vietnam riskerade att utsättas för tortyr och drog slutsatsen att en verkställighet av utvisningsbesluten inte skulle innebära någon kränkning av artikel 3 av konventionen.