CAT:s granskning (2001-05-11) i målet S.L. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till Iran. Klaganden uppgav bl.a. att han som en följd av att ha spridit viss information om högt uppsatta personer fängslats och torterats av den iranska säkerhetstjänsten. Han hade härefter rekryterats av säkerhetstjänsten som informatör men på nytt fängslats, torterats och på falska grunder dömts till fängelse för checkbedrägeri. Till styrkande av sitt påstående om tortyr åberopade klaganden flera läkarutlåtanden, enligt vilka han led av PTSD och uppvisade såväl medicinska som psykologiska tecken på att ha utsatts för tortyr. Kommittén hade vid sin bedömning även tillgång till den dom avseende checkbedrägeri som klaganden åberopat inför de svenska myndigheterna och som av juridisk expertis i Iran bedömts som äkta. Kommittén fann att klaganden inte hade styrkt sitt påstående att han vid ett återsändande till Iran skulle riskera att utsättas för tortyr, varför en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 av konventionen.