CAT:s granskning (2002-05-15) i målet L.M.T.D. mot Sverige

Ärendet gällde avvisning av en venezuelansk medborgare till Venezuela. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att hon vid ett återsändande till Venezuela riskerade att utsättas för tortyr på grund av att hon där framfört misstankar om att högt uppsatta politiker utfärdat förfalskade ID-handlingar mot betalning. Klaganden hänvisade till att hon på grund av sina avslöjanden utsatts för förföljelse och trakasserier och hävdade också att hon själv riskerade att åtalas och dömas till fängelse för det inträffade. Kommittén, som noterade den av regeringen framförda uppfattningen att situationen i Venezuela inte var sådan att det kunde anses föreligga ett konsekvent mönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av mänskliga rättigheter, fann att klagandens uppgifter inte gav grundad anledning att anta att hon skulle vara i fara att utsättas för tortyr om hon måste återvända till Venezuela. Kommittén konstaterade därför att en verkställighet av beslutet om avvisning inte skulle utgöra en kränkning av konventionens artikel 3.