CAT:s granskning (2003-11-11) i målet J.A.G.V. mot Sverige

Ärendet gällde utvisning p.g.a. brott av en colombiansk medborgare till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att verkställigheten av utvisningsbeslutet utsatt honom för en risk att utsättas för tortyr. Han uppgav bl.a. att han i Colombia varit medlem av såväl en facklig organisation som gerillarörelsen FARC och att han flera gånger under nittiotalet gripits av colombiansk polis och torterats. Vid sin bedömning hänvisade kommittén till vad regeringen anfört beträffande avsaknaden av bevis för klagandens politiska aktivitet och noterade att det inte förelåg någon bevisning för att han skulle ha utsatts för tortyr efter sitt återvändande till hemlandet. Kommittén gjorde även en allmänt hållen hänvisning till de omständigheter som givit upphov till tvivel hos de svenska myndigheterna beträffande behovet av att bevilja klaganden skydd, och förklarade sig medveten om att klaganden inte åberopat tillräcklig bevisning för att styrka att han utsatts för tortyr i Colombia. Kommittén drog därför slutsatsen att verkställigheten av utvisningsbeslutet inte utgjort någon kränkning av artikel 3 i konventionen.