CAT:s granskning (2004-05-14) i målet M.A.M. mot Sverige

Ärendet gällde avvisning av en bangladeshisk medborgare till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till Bangladesh riskerade att utsättas för tortyr p.g.a. sin tidigare politiska verksamhet. Han påstod också att hans politiska aktiviteter i hemlandet lett till att han där på falska grunder var anklagad för mord och dömd för förräderi och regeringsfientlig verksamhet till livstids fängelse. Med hänsyn bl.a. till att klagandens parti numera var i regeringsställning och till att han inte förmått underbygga sitt påstående om att han dömts till livstids fängelse och var föremål för en pågående brottsutredning ansåg kommittén det inte visat att det fanns grundad anledning att tro att klaganden vid ett återvändande till Bangladesh skulle riskera att utsättas för tortyr. Kommittén konstaterade således att en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle utgöra någon kränkning av artikel 3 i konventionen.