CAT:s granskning (2005-05-03) i målet M.M.K. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en bangladeshisk medborgare till hemlandet. Klaganden gjorde gällande inför kommittén att en verkställighet av avvisningsbeslutet skulle strida mot artikel 16 i konventionen, eftersom hans psykiska hälsa var mycket dålig till följd av den polistortyr han utsatts för i Bangladesh. Han gjorde vidare gällande att han vid ett återsändande till hemlandet riskerade att, i strid med artikel 3 i konventionen, på nytt utsättas för tortyr dels på grund av sin tidigare politiska verksamhet, dels på grund av att han som en följd av falska beskyllningar från politiska motståndare stod under åtal för kidnappning vid en domstol i Bangladesh och troligen skulle frihetsberövas om han tvingades återvända. Det förstnämnda klagomålet avvisades av kommittén av det skälet att klaganden inte hade visat att det förelåg sådana exceptionella omständigheter som krävs för att en verkställighet i sig skall anses utgöra sådan grym, omänsklig eller förnedrande behandling som avses i artikel 16 i konventionen. Beträffande det andra klagomålet noterade kommittén att de svenska myndigheterna hade gjort en grundlig prövning av klagandens fall och kommit fram till att han inte riskerade tortyr eller förföljelse. Kommittén ansåg det sannolikt att klaganden tidigare blivit torterad i hemlandet men fann att han inte förmått visa att han nu riskerade tortyr vare sig på grund av sitt politiska engagemang eller på grund av risken för ett frihetsberövande. En verkställighet av avvisningsbeslutet skulle således inte innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen.