CAT:s granskning (2005-11-14) i målet M.C.M.V.F. m.fl. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en salvadoransk medborgare och hennes familj till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande bl.a. att hon på grund av sitt politiska engagemang för FMLN i El Salvador tidigare blivit fängslad och torterad i hemlandet och att hon vid ett återsändande dit riskerade att utsättas för tortyr. Kommittén konstaterade bl.a. att den tortyr klaganden uppgivit sig ha blivit utsatt för skulle ha ägt rum 1989 respektive 1991 och att situationen i El Salvador förändrats sedan fredsavtalet ingicks 1992. Kommittén noterade i detta sammanhang att den tidigare gerillarörelsen FMLN numera är ett politiskt parti som i valet 2003 fick flest platser i parlamentet. Kommittén var inte övertygad om att de hot och det våld som klaganden uppgav sig ha blivit utsatt för år 2000 respektive år 2003 berodde på hennes eller hennes mans politiska engagemang. Klaganden hade inte heller visat att det var representanter för staten som varit ansvariga för dessa händelser. Kommittén ansåg därför inte att det fanns en verklig, personlig och förutsägbar risk för att klaganden eller någon i hennes familj vid ett återsändande till El Salvador skulle utsättas för tortyr. En verkställighet av avvisningsbeslutet skulle således inte innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen.