CAT:s granskning (2006-05-12) i målet M.Z. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till sitt hemland. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att en verkställighet av avvisningsbeslutet skulle strida mot artikel 3 i konventionen, eftersom han vid ett återsändande till Iran riskerade att arresteras och torteras på grund av sitt engagemang i en illegal politisk organisation samt att han av en iransk domstol dömts för innehav av en parabolantenn och alkohol till 140 piskrapp. Till stöd för sitt påstående åberopade han ett antal skriftliga handlingar. Kommittén, som fann att klaganden ändrat sin redogörelse avseende handlingarna, fann att klaganden inte kunnat vederlägga de slutsatser som gjorts efter en ambassadutredning rörande handlingarnas äkthet. Klaganden hade enligt kommittén inte heller kunnat göra sannolikt att han ägnat sig åt politisk aktivitet i sådan omfattning att han skulle tilldra sig myndigheternas uppmärksamhet. Kommittén fann vid en samlad bedömning att en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen.