CAT:s granskning (2006-11-17) i målet C.T. och K.M. mot Sverige

Ärendet rör avvisning av en kvinna och hennes son till Rwanda. Klagandena gjorde inför kommittén gällande att de i hemlandet riskerade att utsättas för tortyr eller annan behandling i strid med artikel 3 i konventionen. Kvinnan uppgav bl.a. att hon efter att ha deltagit i ett möte blivit medlem i partiet PDR-Ubuyanja, att hon tillfångatagits av soldater på grund av detta samt att hon blivit våldtagen upprepade gånger under fångenskapen och därefter blivit gravid. Kommittén noterade att varken de svenska myndigheterna eller regeringen hade bestritt att kvinnan utsatts för upprepade våldtäkter under fångenskapen och att myndigheterna i sina beslut inte verkade ha kommenterat den medicinska utredningen i målet. Inte heller hade myndigheterna klargjort om de övervägt den omständigheten att kvinnan blivit våldtagen och vilka konsekvenser det medfört för henne och sonen. Angående kvinnans trovärdighet fann kommittén att det inte kunde krävas att ett offer för tortyr skulle kunna lämna en i alla delar fullständig berättelse om sina upplevelser. Kommittén anförde vidare att utredningen i målet visade att det fortfarande förekommer etniska spänningar i Rwanda, vilket ansågs öka risken för kvinnan att utsättas för tortyr vid ett återsändande dit. Kommittén fann därför att det fanns grundad anledning att tro att klagandena riskerade att utsättas för tortyr vid återsändande till Rwanda. En avvisning av klagandena till Rwanda skulle således innebära en kränkning av artikel 3 i konventionen.