CAT:s granskning (2006-11-17) i målet M.R.A. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en irakisk man till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till hemlandet riskerade att utsättas för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i strid med artikel 3 i konventionen. Klaganden gjorde gällande att en fatwa hade utfärdats mot honom sedan han hade konverterat till judendomen och ansökt om asyl i Israel 1997. Han var till följd härav välkänd av myndigheter och religiösa sammanslutningar i hemlandet. Kommittén fann att det fanns skäl att pröva klagomålet i sak. Kommittén noterade att klaganden inte hade lyckats lägga fram några dokument som stödde hans påståenden. Det fanns enligt kommittén därför inte grundad anledning att tro att klaganden riskerade tortyr om han återsändes till hemlandet och att en verkställighet av avvisningsbeslutet således inte skulle innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen.