CAT:s granskning (2006-11-22) i målet N.Z.S. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att en verkställighet av avvisningsbeslutet skulle strida mot artikel 3 i konventionen, eftersom han vid ett återsändande till Iran skulle riskera att arresteras och torteras mot bakgrund av att han tidigare utsatts för tortyr i samband med avtjänande av ett fängelsestraff och att han efter frigivningen, i strid med villkoren för denna, deltagit i en regimkritisk demonstration. Till stöd för klagomålet åberopade han bl.a. handlingar som påstods vara kriminalregisterutdrag rörande honom. Kommittén noterade i sitt beslut bl.a. att regeringen, på grundval av slutsatserna i en ambassadutredning, angett omfattande skäl till varför man ifrågasatte äktheten av de handlingar som klaganden åberopat till stöd för påståendet om frihetsberövande. Kommittén konstaterade vidare att klagandens argument och bevisning hade presenterats för de svenska migrationsmyndigheterna och att det inte förelåg brister i bedömningen av ärendet. Vad gällde klagandens påstådda politiska aktivitet menade kommittén att han inte förmått styrka att denna varit av sådan betydelse att han på grund därav alltjämt var av intresse för de iranska myndigheterna. Sammanfattningsvis konstaterades att det inte förelåg någon förutsägbar, reell och personlig risk för att klaganden vid återsändande till Iran skulle utsättas för tortyr och att en verkställighet av avvisningsbeslutet därmed inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen.