CAT:s granskning (2007-04-30) i målet A.R.A. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en medborgare från Sri Lanka till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till Sri Lanka riskerade att dödas av såväl medlemmar i det politiska partiet UNP som de tamilska tigrarna (LTTE) på grund av att han varit aktiv i Sri Lanka Freedom Party (SLFP) och varit anställd i den srilankesiska armén som underrättelseofficer och förhörsledare. Klaganden gjorde även gällande att han riskerade att fängslas eller att försvinna eftersom myndigheterna kunde komma att misstänka att han hade samröre med LTTE på grund av den kontakt han hade haft med LTTE under sin tid som underrättelseofficer.

Kommittén, som fann att ett klagomål getts in till Europadomstolen av samma klagande, samt att det klagomålet baserades på samma fakta och rörde samma substantiella rättigheter som det klagomål som kommittén hade att pröva, konstaterade att samma ärende således redan var föremål för internationell undersökning. Kommittén fann att en av förutsättningarna för att klagomålet skulle tas upp till prövning därmed inte var uppfylld och avvisade därför klagomålet.