CAT:s granskning (2007-04-30) i målet E.R.K. och Y.K. mot Sverige

Målet rörde ursprungligen avvisning av tre bröder till Azerbajdzjan. Sedan den ena brodern och hans familj beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige avskrev kommittén klagomålet avseende den brodern. De två kvarvarande klagandena gjorde inför kommittén gällande att de i hemlandet riskerade att utsättas för tortyr eller annan behandling i strid med artikel 3 i konventionen till följd av en av brödernas påstådda politiska aktiviteter och medlemskap i det politiska oppositionspartiet ADP. Till stöd för klagomålet ingavs ett stort antal handlingar, bl.a. kallelser till polisförhör. Enligt kommittén visade den ambassadutredning som gjorts i målet på ett övertygande sätt att handlingarna var falska. Kommittén konstaterade att klagandena inte hade kunnat lägga fram motbevis och ansåg att de inte heller i övrigt gjort sannolikt att de skulle utsättas för behandling i strid med konventionen vid ett återvändande till hemlandet. Kommittén fann därför att en avvisning av bröderna till Azerbajdzjan inte skulle strida mot konventionen.