CAT:s granskning (2007-11-22) i målet T.A. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en medborgare från Azerbajdzjan till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till Azerbajdzjan riskerade att utsättas för tortyr i strid med artikel 3 i konventionen. Klaganden anförde att han på grund av sitt politiska engagemang och släktskap med tidigare inrikesministern hade förföljts, gripits av polis och torterats samt att han hade flytt under polistransport till en rättegång där han stod falskt anklagad för brott. Han gjorde även gällande att han drabbats av en kronisk njursjukdom till följd av tortyren. Kommittén konstaterade att även om klaganden tidigare hade blivit torterad följer därmed inte automatiskt en risk för framtida tortyr, särskilt med tanke på att det gått fyra år sedan den påstådda tortyren. Kommittén noterade att regeringen med stöd av en ambassadutredning hade ifrågasatt äktheten av delar av klagandens skriftliga bevisning och att regeringen hade bestritt att klaganden var efterlyst eller åtalad. Vidare ansåg kommittén att klaganden inte kunnat styrka äktheten i de dokument som åberopats till stöd för hans tidigare politiska aktiviteter i hemlandet eller påståendet om att han riskerade att gripas. Sammanfattningsvis fann kommittén att det inte förelåg någon reell risk för att klaganden skulle komma att utsättas för tortyr och att en verkställighet av avvisningsbeslutet därmed inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen.