CAT:s granskning (2008-11-14) i målet M.F. mot Sverige

Klaganden var en man som var medborgare i Bangladesh. Han gjorde inför CAT gällande att han hade varit politiskt aktiv i Awami League och vid ett återsändande till Bangladesh riskerade att utsättas för tortyr i strid mot artikel 3 i konventionen av anhängare till Bangladesh National Party (BNP). Han gjorde också gällande att han var misstänkt för mord och medverkan i ett bombattentat och därför riskerade livstids fängelse eller dödsstraff.  Kommittén fann tillräckliga skäl för att pröva klagomålet i sak. Kommittén noterade att regeringen till stöd för sin uppfattning att klaganden inte riskerade tortyr vid ett återsändande till hemlandet hade åberopat en utredning genomförd av svenska ambassaden i Dhaka. Kommittén noterade inledningsvis att de händelser klaganden hade åberopat till stöd för sitt klagomål inför kommittén hade inträffat 2001 och 2002. Kommittén underströk att den avgörande frågan var om klaganden för närvarande skulle löpa någon risk för tortyr vid ett återsändande till hemlandet och att de åberopade händelserna låg långt tillbaka i tiden. Utredningen visade att de handlingar i målet som hade åberopats var falska. Kommittén uttalade vidare att klaganden inte hade ifrågasatt eller tillbakavisat regeringens uppfattning att han inte var anklagad, åtalad eller dömd i Bangladesh för medverkan till mord i ett bombattentat. Mot denna bakgrund fann kommittén sammanfattningsvis att klaganden inte med tillräcklig styrka förmått göra sannolikt att han personligen skulle löpa en risk att utsättas för tortyr vid ett återsändande till Bangladesh. Ett återsändande av klaganden till hemlandet skulle därför inte strida mot artikel 3 i konventionen mot tortyr.