CAT:s granskning (2011-11-21) av målet S.M. och H.M. mot Sverige

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Azerbajdzjan) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Klagandena anförde att de utsatts för förföljelse, trakasserier och övergrepp i hemlandet, på grund av faderns delvis armeniska etnicitet. De uppgav även att de utsattes för övergrepp när de återsändes till Azerbajdzjan första gången och att det inte kan uteslutas att de riskerar nya övergrepp om de skulle utvisas igen. Därtill åberopades bl.a. en medicinsk utredning.

Efter att klagomålet getts in till kommittén fattade Migrationsverket beslut om att bevilja A.M., som då fyllt 18 år, permanent uppehållstillstånd. Efter att regeringen informerat kommittén om detta avskrevs klagomålet i denna del.

Vad gäller klagomålet avseende S.M. och H.M. uttalade kommittén att påståenden om att de utsatts för tortyr hade stöd i ovan nämnda medicinska utredning. Vidare beaktades bl.a. den allmänna situationen för personer av armenisk etnicitet i Azerbajdzjan och uppgifterna om vad familjen utsatts för i samband med att de utvisades till sitt hemland i augusti 2004.

Kommittén ansåg därför att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klagandena.