CAT:s granskning (2015-11-25) av målet R.G. m.fl. mot Sverige

Fråga om utvisning till hemlandet (Ryssland) skulle innebära en kränkning av artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr m.m. Klagandena, R.G. och hans familj, anförde inför kommittén att R.G. hade varit aktiv i konflikten i Tjetjenien och att han därför hade gripits och utsatts för tortyr av myndigheterna. R.G. anförde också att han hade blivit felaktigt anklagad för såväl inblandning i ett attentat som för olagligt innehav av vapen. Vid ett återvändande till Tjetjenien riskerade han därför att utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Kommittén konstaterade i sitt beslut att det var ostridigt att R.G. tidigare hade gripits och utsatts för tortyr på grund av misstanke om samröre med separatister i Tjetjenien, att familjemedlemmar till R.G. av samma anledning hade utsatts för förföljelse och att de ryska myndigheterna hade sökt efter R.G. efter att han lämnat landet. Kommittén beaktade vid sin bedömning även den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Tjetjenien och i synnerhet att personer som anses ha kopplingar till militanta aktiviteter löper en hög risk för godtyckliga arresteringar och tortyr. Kommittén ansåg därför att det skulle innebära en kränkning av art. 3 i konventionen att utvisa klagandena till Ryssland.