Rätten till utbildning

Skolan är ofta avgörande för en människa att känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en uppfattning. Enligt FN (UNDP) är grundläggande utbildning för flickor avgörande för att på ett bestående sätt skapa bättre levnadsvillkor i ett land.

Utan skola fortsätter fattigdomen
Rätten till utbildning finns bland annat i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som en del av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, samt i barnkonventionen (artikel 28 och 29). Det är en av huvudfrågorna i FN:s handlingsplan för att halvera fattigdomen till år 2015.

Undervisningen ska vara kostnadsfri, i varje fall på de grundläggande stadierna, där den också ska vara obligatorisk. Yrkesutbildning ska finnas tillgänglig för alla, liksom högre utbildning vid gymnasium, universitet eller liknande. 

Skolan ska ge kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den ska främja förståelse, tolerans och vänskap mellan och inom nationer, stater och grupper av personer och leda till förståelse för FN:s verksamhet och fred.

Rätten till utbildning i Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Barnkonventionen slår bland annat fast att grundutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri för alla (artikel 28). Enligt barnkonventionen (artikel 29) ska barnets utbildning bland annat syfta till att:
- utveckla barnets fulla möjligheter;
- utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna;
- utveckla respekt för barnets föräldrar, barnets egen kulturella identitet och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;
- förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar och
- utveckla respekt för naturmiljön.

Rätten till utbildning i Sverige
Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800). Med bosatt i landet avses i skollagen den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481). Dessa barn har skolplikt fr.o.m. sju års ålder. Den som har skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning. 

Det finns också barn som utan att vara folkbokförda i Sverige ska anses som bosatta i Sverige vid tillämpningen av skollagen. Dessa barn har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. Detta gäller t.ex. asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, så kallade papperslösa barn. För dessa barn är det frivilligt att utnyttja rätten till utbildning. Sådana barn har även rätt till utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, men för det krävs i vissa fall att de påbörjar sina studier där före 18 års ålder.

 De barn som är medborgare i andra EU-länder och vistas i Sverige med stöd av rätten att vistas i ett annat EU-land i högst tre månader saknar rätt till utbildning enligt skollagen.

Kommuner kan ansöka om statsbidrag för utbildningskostnader för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd.

Globala målen för hållbar utveckling

En ny agenda för en global hållbar utveckling antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Agendan består av 17 mål som under de kommande 15 åren ska uppnå tre saker: att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. Mål 4 ”God utbildning för alla” syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Läs mer om globala målen

FN:s millenniemål

"Alla barn ska få gå i skola! År 2015 ska både pojkar och flickor få gå i grundskola och kunna slutföra utbildningen. Utbildning ger bland annat en människa större möjlighet att få ett betalt arbete och försörja sig själv. Det bidrar till att halvera fattigdomen och hungern i världen."

Barnets rättigheter

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Konventionen föreskriver bland annat att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.