Frågor om mänskliga rättigheter i Sverige

 • Vad gör Sverige för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen?

  Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en prioritet inom svensk utrikespolitik. Sverige använder flera kanaler och olika verktyg för att på olika sätt bidra till skyddet för de mänskliga rättigheterna. Politiken ska vara konsekvent och resultatinriktad och genomsyra utrikespolitiken som helhet.

  Arbetet sker bland annat genom att Sverige:
  – inom ramen för FN och andra internationella organisationer medverkar till att utveckla organisationernas och det internationella samfundets möjligheter att slå vakt om de mänskliga rättigheterna

  – fäster uppmärksamhet på situationen för de mänskliga rättigheterna i enskilda länder i offentliga uttalanden

  – för de mänskliga rättigheterna på tal i kontakter med andra länder och vid behov uppvaktar landets myndigheter för att påtala kränkningar av de mänskliga rättigheterna

  – bidrar till att stärka andra länders kunskaper om, och kapacitet att skydda, de mänskliga rättigheterna via utvecklingssamarbetet.

 • Vem arbetar med de mänskliga rättigheterna i Sverige?

  Information om vem i Sverige som arbetar med mänskliga rättigheter hittar du här

 • Vad görs i Sverige för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna?

  I Sverige arbetar många aktörer för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna (Regering, riksdag, kommunala och statliga myndigheter, domstolar, ombudsmän, kommuner, organisationer och religiösa samfund är bara några exempel). Inom regeringen har olika statsråd och ministrar olika ansvarsområden. Exempelvis har socialministern det övergripande ansvaret för att se till att Barnkonventionen respekteras.

  En nationell handlingsplan
  Handlingsplanen togs fram av regeringen i samarbete med över 400 olika aktörer i det svenska samhället. Såväl enskilda organisationer, myndigheter, ombudsmännen som enskilda personer deltog i arbetet. Det långsiktiga målet är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. För att uppnå detta mål kommer regeringen att öka kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna, förbättra samordningen av arbetet för de mänskliga rättigheterna och på andra sätt främja de mänskliga rättigheterna.

  Diskrimineringsombudsmannen
  En annan viktig aktör är diskrimineringsombudsmannen (DO) som arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DO tar även emot klagomål från enskilda individer som upplever att de blivit diskriminerade.
  Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

 • Kränks de mänskliga rättigheterna i Sverige?

  I Sverige är skyddet för de mänskliga rättigheterna starkt om man jämför med många andra delar av världen men kränkningar förekommer även här. Ett av de viktigaste problemen som Sverige arbetar med är olika former av diskriminering.

  Sverige har vid ett flertal tillfällen fått kritik från FN:s övervakningskommittéer för brott mot de mänskliga rättigheterna. FN:s rekommendationer, som är svar på de rapporter som Sverige skickat in till FN, hittar du här på webbplatsen.

  Som enskild i Sverige kan man klaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg om man redan har försökt få sin sak prövad här i landet. Sverige har flera gånger fällts för brott mot den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna. Domarna mot Sverige finns återgivna som sammanfattningar på svenska här med länkar till domarna i fulltext.

  Vidare nämns Sverige i Amnestys årsrapport som ett av 152 länder i världen där brott mot de mänskliga rättigheterna sker eller har skett.