Europeiska sociala stadgan (reviderad)

Den europeiska sociala stadgan (reviderad) trädde i kraft i Sverige 1999. Efterlevnaden övervakas av den europeiska kommittén för sociala rättigheter. Europarådets ministerkommitté har möjlighet att ge rekommendationer till de medlemsstater som inte följer stadgans krav.

Medlemsstater som har ratificerat stadgan är skyldiga att varje år rapportera om genomförandet av stadgans artiklar i Sverige.

Sverige har ratificerat ett tilläggsprotokoll till stadgan som ger den europeiska kommittén för sociala rättigheter rätt att behandla kollektiva klagomål om kränkningar av den europeiska sociala stadgan i Sverige. Europeiska och nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt internationella enskilda organisationer som uppfyller vissa kriterier kan anföra klagomål till kommittén. Enskilda personer har inte klagorätt.

På den här sidan hittar du Sveriges rapporter och kommitténs slutsatser och rekommendationer angående Sverige, liksom kollektiva klagomål riktade mot Sverige.