FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Högkommissarien för mänskliga rättigheter inrättades av FN:s generalförsamling 1993. Syftet var att stärka FN:s kapacitet vad gäller mänskliga rättigheter. Zeid Ra’ad Al Hussein efterträdde 1 september 2014 Navanethem Pillay på posten och blev därigenom den sjunde högkommissarien i ordningen. Kontoret för högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR), ofta kallat MR-kontoret, är organisatoriskt en del av FN-sekretariatet och rapporterar till Generalsekreteraren, men i stort sett fungerar det som ett fristående organ

Högkommissariens uppdrag
Högkommissarien ska enligt mandatet förebygga kränkningar av och tillse respekt för de mänskliga rättigheterna samt samordna FN:s verksamhet på området.

Inrättandet av en Högkommissarie  välkomnades inte varmt av alla. Tvärtom upplevdes det av vissa länder som ett möjligt hot mot länders självbestämmanderätt eller den nationella suveräniteten. Det har därför varit viktigt, som en del av arbetet med att successivt stärka och utveckla mandatet, att säkerställa att högkommissarien hålls oberoende i förhållande till de kommittéer och andra organisationer där mänskliga rättigheter diskuteras inom FN, liksom till enskilda länder.

Högkommissariens betydelse
Under Kofi Annans tid som generalsekreterare för FN lades grunden för en mer framskjuten plats för högkommissarien och OHCHR inom FN, men också för mänskliga rättighetsfrågornas betydelse i stort. Kofi Annan gjorde en tydlig koppling mellan det säkerhetspolitiska arbetet och mänskliga rättigheter, genom att ange att respekt för mänskliga rättigheter krävs för att uppnå både säkerhet och utveckling. Det bidrog till att högkommissarien kunde flytta fram positionerna både vad gäller staters skyldighet att skydda sin befolkning från övergrepp ("Responsibility to Protect") och ambitionen att mänskliga rättigheter ska genomsyra hela FN:s verksamhet.

Svenska intressen och överväganden
Sverige har alltsedan högkommissariens post inrättades varit en av högkommissariens främsta stödjare, både politiskt och finansiellt. Sverige är bland de största bidragsgivarna till MR-kontoret jämte USA, Norge och Nederländerna. 2013 uppgick Sveriges bidrag till knappt 18,5 miljoner USD. Detta innebär att Sveriges bidrag utgjorde  15 procent av de frivilliga bidragen.

Politiskt har Sverige verkat för ett starkt mandat för högkommissarien med möjlighet att aktivt verka för att mänskliga rättigheter får ett än större genomslag i FN:s arbete, både vad gäller bevarandet av internationell fred och säkerhet och i utvecklingsarbetet. Vi värnar därför om högkommissariens oberoende och integritet i förhållande till FN:s råd för mänskliga rättigheter och stödjer högkommissarien aktivt i dennes arbete.

 

FN dokument på högkommissariens webbplats

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har en webbplats där man kan hitta konventioner, resolutioner och rapporter på engelska, franska och spanska.

Högkommissariens webbplats