Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) omfattar 57 deltagande stater. Det är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorgan där alla europeiska stater, liksom USA, Kanada och de centralasiatiska staterna, deltar på lika villkor. OSSE är i dag en organisation med fokus på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält.

OSSE arbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Organisationens verksamhet utgår ifrån ett allomfattande säkerhetsbegrepp som innefattar den militärpolitiska dimensionen, den mänskliga dimensionen (demokrati och mänskliga rättigheter) samt dimensionen för ekonomi och miljö.

Under 1990-talet ändrades tyngdpunkten inom OSSE:s verksamhet från långsiktiga förhandlingar om normbyggande och militärt förtroendeskapande till krishantering, konfliktförebyggande och återuppbyggnad. OSSE:s flexibla struktur och kostnadseffektiva organisation gör snabba förebyggande insatser möjliga, ofta i nära samarbete med andra internationella organ.

Arbete för rättsstat
En grundläggande princip för OSSE:s verksamhet är att varaktig säkerhet förutsätter demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och en fungerande rättsstat. En nyckel till OSSE:s framgångar är att respekten för de mänskliga rättigheterna betraktas som en integrerad del av politiska skeenden och inte som en fristående fråga. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna betraktas som politiska fenomen som kan utgöra hot mot säkerheten.

Med en stats deltagande i OSSE följer ett åtagande att respektera och efterleva mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter
OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) ansvarar för att främja förutsättningar för demokratiska val bland OSSE:s deltagande stater och bistå ländernas ansträngningar att bygga upp och stärka demokratiska institutioner. ODIHR har även till uppgift att följa hur OSSE:s deltagande stater efterlever och genomför gjorda åtaganden inom den mänskliga dimensionen. Inom OSSE agerar ODIHR även som kontaktpunkt i frågor rörande romer samt bedriver ett aktivt arbete för att bekämpa människohandel.

Högkommissarie för nationella minoriteter
OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter (HCNM) fungerar som ett instrument för förebyggande diplomati genom att söka identifiera och verka för en tidigt lösning av etniska spänningar som kan äventyra freden, stabiliteten och relationerna mellan OSSE:s medlemsstater. Högkommissarien är dock ingen ombudsman för minoritetsfrågor eller inspektör av enskilda brott mot de mänskliga rättigheterna. Högkommissariens främsta verktyg är de rekommendationer som denne i enlighet med sitt mandat ger till regeringar i länder där åtgärder behövs på minoritetsområdet. Rekommendationerna handlar ofta om rätt till medborgarskap, icke-diskriminering, möjligheter att använda sitt eget språk, utbildning på minoritetsspråk samt möjligheter att delta i och aktivt kunna påverka det politiska livet.


Medierepresentant
OSSE:s medierepresentant (RFoM) har till uppgift att följa utvecklingen inom medierna och yttrandefrihet i hela OSSE-området och att stödja de deltagande staternas arbete att utveckla dessa områden, men också att påtala när staterna bryter mot åtaganden om yttrandefrihet. Journalisters säkerhet, frihet på internet och att bekämpa ”hate speech” med bevarad yttrandefrihet är ett urval av de områden där OSSE:s medierepresentant är verksam.

Sekretariat
På OSSE finns också ett sekretariat under ledning av en generalsekreterare, med uppdrag att stödja organisationens operativa arbete genom att bidra med expertis, analys och upprättandet av beslut i OSSE:s verksamhetsområde. I sekretariatets arbete för OSSE har det hjälp av olika enheter och kontor med expertis inom skilda områden.

Människohandel
OSSE har sedan 2003 en särskild representant mot människohandel baserad i Wien. Den särskilde representantens uppgift är att assistera deltagande stater med genomförandet av åtaganden och användningen av rekommendationerna i OSSE:s handlingsplan för bekämpande av människohandel.

Transnationella hot
Under sekretariatet ligger enheten för transnationella hot, lett av en koordinator, med uppdrag att säkra samarbete, samspel och mer effektiv användning av OSSE:s resurser i ett flertal frågor. Terrorismbekämpning, hantering av gränser och internationellt polissamarbete är exempel på transnationella utmaningar som behandlas av enheten.  

Konfliktförebyggande och konfliktlösning
Genom centret för konfliktlösning, etablerat 1990, ges stöd till OSSE:s verksamhet på området, i form av policyråd och analyser.

Ekonomiska och miljömässiga aktiviteter
Kontoret för OSSE:s ekonomiska och miljömässiga aktiviteter har under ledning av en koordinator ansvar för ett mycket brett område och samarbetar med markpersonal, organiserar ett årligt forum för Ekonomi och Miljö och överser implementeringen av organisationens prioriteringar inom detta fält.

Jämställdhet
I OSSE:s arbete för jämställdhet är sekretariatets jämställdhetsektion en viktig stödpelare för alla OSSE:s institutioner, fältoperationer och deltagande stater. Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del av all OSSE:s verksamhet.

 

 

OSSE:s mänskliga dimension

OSSE:s arbete inom den så kallade mänskliga dimensionen rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratifrågor. Det är framför allt genom OSSEs fältverksamhet som organisationen har fördelar jämfört med andra och kan tillföra ett mervärde. 

Regeringen anser att OSSE bör fortsätta att, genom sitt unika fältarbete, stödja den demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa, på västra Balkan och i södra Kaukasien.

Svenska OSSE-nätverkets webbplats